پایگاه اطلاع رسانی شوده علیاء وبلاگ به منظور انعکاس اخبار روز و حقایق موجود در شهرستان تفت به ویژه محله شوده علیا ایجاد شده است.امید است که تمامی مردم عزیز شهرستان ما را در بهبود این پایگاه خبری یاری نمایند. مدیر وبلاگ:مجتبی فلاح http://khabartaft.mihanblog.com 2017-10-18T18:53:10+01:00 text/html 2017-10-18T11:14:44+01:00 khabartaft.mihanblog.com مجتبی فلاح پایگاه اطلاع رسانی محله شوده علیاء از برگزاری جلسه قرائت خبر می دهد http://khabartaft.mihanblog.com/post/91 <p><font size="3" face="Times New Roman"></font><span style="font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="FA"><font size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif">ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم </font></font></span></p> <p><span style="font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="FA"></span><span style="font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="FA"><font size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif"></font></font></span>&nbsp;</p> <p><span style="font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="FA"><font size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif">همانا قرآن راهنمایی می کند به بهترین راه های درست<!--?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /--><o:p></o:p></font></font></span></p><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif"></font> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: 150%;" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="FA"><font size="3"><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif"></font></font></span>&nbsp;</p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: 150%;" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="FA"><font size="3"><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif">مراسم جلسه قرائت چهارشنبه شب های شوده علیاء برگزارخواهد شد</font></font></span></p><font size="3" face="Times New Roman"></font> text/html 2017-10-18T11:10:40+01:00 khabartaft.mihanblog.com مجتبی فلاح برنامه هفتگی جلسه قرائت قرآن کریم چهار شنبه شب های شوده علیا تفت http://khabartaft.mihanblog.com/post/928 <br><br><span style="line-height: 115%; color: rgb(152, 72, 6);" lang="FA"><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif"><br></font></span><span style="line-height: 115%; color: rgb(152, 72, 6);" lang="FA"><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif">برنامه هفتگی جلسه قرائت قرآن کریم چهارشنبه شب های شوده علیا تفت سال - 1396</font></span><br><br><table style="border: 4px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 14px; width: 576px; height: 200px;" align="" cellpadding="1" cellspacing="1"><tbody><tr><td style="border: 4px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 33.3333%;"><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</font><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif">تاریخ<br></font></td><td style="border: 4px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 33.3333%;"><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif">نام و نام خانوادگی<br></font></td><td style="border: 4px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 33.3333%;"><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif">آدرس<br></font></td></tr><tr><td style="border: 4px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 33.3333%; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="4">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;19 / 7<br></font></td><td style="border: 4px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 33.3333%; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="4">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; حاج حسن فلاح</font></td><td style="border: 4px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 33.3333%; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="4">&nbsp; &nbsp; &nbsp;شهرک شهید صدوقی<br></font></td></tr><tr><td style="border: 4px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 33.3333%; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="4">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 26 / 7<br></font></td><td style="border: 4px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 33.3333%; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="4">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;یوسفعلی فلاح<br></font></td><td style="border: 4px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 33.3333%; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="4">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; شهرک قدس&nbsp;&nbsp;</font></td></tr><tr><td style="border: 4px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 33.3333%; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="4">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<br></font></td><td style="border: 4px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 33.3333%; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="4">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<br></font></td><td style="border: 4px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 33.3333%; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="4">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</font></td></tr><tr><td style="border: 4px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 33.3333%; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="4">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</font></td><td style="border: 4px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 33.3333%; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="4">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</font></td><td style="border: 4px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 33.3333%; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="4">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</font></td></tr><tr><td style="border: 4px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 33.3333%; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="4">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</font></td><td style="border: 4px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 33.3333%; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="4">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</font></td><td style="border: 4px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 33.3333%; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="4">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</font></td></tr><tr><td style="border: 4px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 33.3333%; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="4">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</font></td><td style="border: 4px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 33.3333%; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="4">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</font></td><td style="border: 4px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 33.3333%; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="4">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</font></td></tr></tbody></table><br> text/html 2017-10-17T11:14:45+01:00 khabartaft.mihanblog.com مجتبی فلاح برای عضو شدن در سایت پایگاه اطلاع رسانی شوده علیا روی عضویت درسایت کلیک کنید http://khabartaft.mihanblog.com/post/1 <p><img class="pic" alt="eaps3il828s0.jpg" src="http://s6.uplod.ir/i/00871/ja1oy63dhpo0.jpg" galleryimg="no"></p><p><font size="4" face="Arial">برای عضو شدن در سایت پایگاه اطلاع رسانی شوده علیاء&nbsp;&nbsp;</font></p> <p><font size="4" face="Arial">روی عضویت درسایت کلیک کنید&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></p> <p dir="rtl"><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;مراحل عضوشدن در سایت ونظردادن&nbsp; :</font></p> <p dir="rtl"><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif">1&nbsp; -&nbsp; &nbsp;کلیک روی این آیکن و پرکردن فرم مربوطه&nbsp;</font><a title="" href="http://mogtabafallah1.mihanblog.com/message" target=""><b><br></b></a></p> <p dir="rtl"><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif">2&nbsp; -&nbsp; &nbsp;دریافت کردن مطالب ونظرات شما<br></font></p><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif"></font> <p dir="rtl"><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif">3&nbsp; -&nbsp; ارسال سوال&nbsp;&nbsp; -&nbsp; 4&nbsp; -&nbsp; دریافت پاسخ سوال ارسالی<br></font></p> <p dir="rtl"><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif">5&nbsp; -&nbsp; سوال محرمانه و ....&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img alt="عضویت ودریافت رمز ورود" src="http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/yahoo/104.gif" align="bottom" border="0" hspace="0"></font></p><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif"></font> <p dir="rtl"><font size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif">عضویت درسایت پایگاه اطلاع رسانی محله شوده علیاء </font></font><font size="4" face="Arial">و نظردادن کلیک کنید</font></p> <p dir="rtl"><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif">منتظر نظرات شما هستیم</font><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif"> <br></font></p> text/html 2017-10-16T11:15:45+01:00 khabartaft.mihanblog.com مجتبی فلاح خبرهای کوتاه از سراسرشهرستان تفت http://khabartaft.mihanblog.com/post/1405 <font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">چند خبردرقالب خبرهای کوتاه : ....</font><div><p><span style="line-height: 12.65px;" lang="FA"><font size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif">خبرهای کوتاه ازتفت ....</font></font></span></p><p><span style="line-height: 12.65px;" lang="FA"><font size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif">خبرهای کوتاه هفته ....</font></font></span></p><p><span style="line-height: 12.65px;" lang="FA"><font size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif">چند خبرکوتاه ازشهرستان تفت ....</font></font></span></p></div> text/html 2017-10-16T11:14:44+01:00 khabartaft.mihanblog.com مجتبی فلاح نماینده مردم تفت و میبد درمجلس شورای اسلامی در جمع کارکنان نیروی انتظامی http://khabartaft.mihanblog.com/post/1654 <font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">نماینده مردم تفت و میبد درمجلس شورای اسلامی درجمع فرمانده و</font><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">پرسنل انتظامی شهرستان تفت نیروی انتظامی را حافظ نظم و امنیت کشور</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">خواند و استفاده برابزارمدرن برای پیشگیری از جرایم مختلف تاکید کرد</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">به گزارش خبرنگارپایگاه خبرتفت : .....</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">&nbsp;&nbsp;</font><img class="pic" alt="SAM_1125.JPG" src="http://s6.uplod.ir/i/00901/thp4239bhu6t.jpg" galleryimg="no"></div> text/html 2017-10-16T11:10:40+01:00 khabartaft.mihanblog.com مجتبی فلاح پیام تسلیت پایگاه اطلاع رسانی شوده علیاء بمناسبت شهادت حضرت امام زین العابدین ( ع ) http://khabartaft.mihanblog.com/post/1655 <font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">فرا رسیدن 25&nbsp; محرم سالروزشهادت حضرت امام زین العابدین ( ع )</font><p></p><p></p><p><font face="Arial" size="4">را به همه مسلمانان جهان تسلیت و تعزیت عرض می نماییم&nbsp;</font></p><p><font face="Arial" size="4">&nbsp; </font><img class="pic" alt="07708804707140607585.jpg" src="http://s6.uplod.ir/i/00899/kuxzn446hfvc.jpg" galleryimg="no"></p><a href="http://khabartaft.mihanblog.com/post/1634"></a> text/html 2017-10-15T11:14:44+01:00 khabartaft.mihanblog.com مجتبی فلاح نشست هم اندیشی خبرنگاران آزاد - تفت http://khabartaft.mihanblog.com/post/1653 <font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">نماینده مردم تفت و میبد درمجلس شورای اسلامی درنشست هم اندیشی&nbsp;</font><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">خبرنگاران آزاد صدا و سیما درشهرستان تفت نقش رسانه ملی درانعکاس</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">رویدادها را بی بدیل دانست و افزود مجلس شورای اسلامی برای رفع کمبود</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">اعتباراین رسانه مساعدت خوبی داشته اما متاسفانه کافی نبوده است&nbsp;</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">&nbsp;&nbsp;</font><img class="pic" alt="2.JPG" src="http://s6.uplod.ir/i/00901/i8thar9ppk0o.jpg" galleryimg="no"></div> text/html 2017-10-14T11:14:44+01:00 khabartaft.mihanblog.com مجتبی فلاح جلسه تفسیر و قرائت قرآن - شهرک قدس تفت http://khabartaft.mihanblog.com/post/1652 <p><font face="Arial" size="4">مراسم جلسه قرائت قرآن</font></p><div><font face="Arial" size="4">شنبه شب 22 / 7 / 1396 مهر<br></font><p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">درمنزل علی محمد فاتحی برگزارشد<br></font></p><p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">به گزارش خبرنگارپایگاه اطلاع رسانی ....</font></p><p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">&nbsp;&nbsp;</font><img class="pic" alt="1.jpg" src="http://s6.uplod.ir/i/00870/eu501pun65r3.jpg" galleryimg="no"></p></div> text/html 2017-10-14T11:10:40+01:00 khabartaft.mihanblog.com مجتبی فلاح اجرای کشت جایگزین گیاهان کم آبخواه - تفت http://khabartaft.mihanblog.com/post/1651 <font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">خشکسالی پدیده ای که باغات شهرستان تفت را به این روزنشانده است</font><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">باغاتی که کشاورزان هزینه زندگی خود را با فروش محصولات آن تامین</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">می کردند اما این پایان راه نیست تحقیقات و تجربه نشان داده که باغات شهرتفت</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">و روستاهای آن استعداد کشت گیاهان کم آب خواه با صرفه اقتصادی درشرایط</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">فعلی را دارد البته مسئولان این شهرستان دست روی دست نگذاشتند و به دنبال</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">راهکارهای مناسب اند تا از منابع آب موجود حداکثراستفاده دربخش کشاورزی</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">عمل آورند اجرای تغییرالگوی کشت علاوه براستفاده از منابع آب موجود می تواند</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">درآمد چند برابری برای کشاورزان دراین شهرستان دراین موقعیت داشته باشند</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">&nbsp;&nbsp;</font><img class="pic" alt="1.JPG" src="http://s6.uplod.ir/i/00900/le8laipgtrar.jpg" galleryimg="no"></div> text/html 2017-10-13T11:14:44+01:00 khabartaft.mihanblog.com مجتبی فلاح آیین وحدت آفرین نماز جمعه - تفت http://khabartaft.mihanblog.com/post/1416 <font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">اصلی ترین محورهای حجت الاسلام غفوری درنمازجمعه : ....</font><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">امام جمعه شهرستان تفت درخطبه های این هفته نمازجمعه : ....</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">زیباترین چیز والدین فرزندان است و همراهی آنان درنمازجمعه</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">انسان های مومن شکرگزاری را درهمه حال رعایت می نمایند</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">مساجد شهرستان درنمازجماعت باشکوه ترین مساجد باشد</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">حرف های پوچ ترامپ دربرجام برتعهدات بی تاثیرخواهد بود</font></div><div><br></div><div><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">به گزارش خبرنگارپایگاه خبرتفت : ....</span></div><div><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">&nbsp;</span></div><div>&nbsp;&nbsp;<img class="pic" alt="SAM_1112.JPG" src="http://s6.uplod.ir/i/00900/e5rync9mu17y.jpg" galleryimg="no"></div> text/html 2017-10-13T11:10:40+01:00 khabartaft.mihanblog.com مجتبی فلاح مراسم دعای ندبه در مصلی شهرک قدس تفت برگزار شد http://khabartaft.mihanblog.com/post/1650 <font size="4"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">یکی از زیباترین اعمال روز جمعه می توان به خواندن<br><br>دعای ندبه اشاره کرد و مصلی شهرک قدس تقت از جمله<br><br>مسجد ها و تنها مصلی این شهراست که هرهفته دعای ندبه<br><br>در صبح روزجمعه با حضورجمعی از مردم دراین مصلی<br><br>برگزارمی شود و این مراسم نیزحال وهوای خاصی دارد<br><br>گزارش تصویری دعای ندبه 21 مهرمصلی شهرک قدس تفت : ....</span></font> <div><font size="4"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><br></span></font></div><div><font size="4"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">&nbsp;&nbsp;</span></font><img class="pic" alt="1.JPG" src="http://s6.uplod.ir/i/00900/9bzjnt0bewod.jpg" galleryimg="no"></div> text/html 2017-10-12T11:14:44+01:00 khabartaft.mihanblog.com مجتبی فلاح افتتاح مرکز کنترل ترافیک - تفت http://khabartaft.mihanblog.com/post/1649 <font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">دوربین هایی که 4 چشمی ترافیک شهر را کنترل می کنند&nbsp;</font><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">اینجا&nbsp;</span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">مرکز</span><div><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></span></div><div><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">کنترل راهنمایی و رانندگی شهرستان تفت است که&nbsp;</span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">همزمان با هفته نیروی</span></div><div><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></span></div><div><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">انتظامی با حضورامام جمعه و فرماندار&nbsp;</span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">و جمعی از مسئولان این شهرستان&nbsp;</span></div><div><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></span></div><div><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">رسما کارخود را آغازکرد برای خرید و نصب و تجهیزاین دوربین ها مبلغ</span></div><div><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></span></div><div><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">300 میلیون تومان هزینه شده است این دوربین ها از 15 مهرماه فعال شده</span></div><div><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></span></div><div><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">و تخلفات رانندگی را رصد و ثبت می کنند</span></div><div><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></span></div><div><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">&nbsp;&nbsp;</span><img class="pic" alt="8.JPG" src="http://s6.uplod.ir/i/00900/zpssv1vhy9lk.jpg" galleryimg="no"></div> text/html 2017-10-11T11:14:44+01:00 khabartaft.mihanblog.com مجتبی فلاح اجرای سه طرح ملی پست درسال جاری - تفت http://khabartaft.mihanblog.com/post/1648 <font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">رئیس اداره پست شهرستان تفت از جابجایی 350 هزارمرسوله پستی در</font><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">6 ماهه اول امسال خبرداد که این مرسولات درقالب پیشتاز. ویژه . سفارشی</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">عادی و قبوض تلفن بوده است که توزیع آن را اداره پست شهرستان تفت&nbsp;</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">انجام داده است و بسته ها به دست خریداران اینترنت ارسال شده است</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">&nbsp;&nbsp;</font><img class="pic" alt="SAM_1104.JPG" src="http://s6.uplod.ir/i/00900/ersdbg74fjak.jpg" galleryimg="no"></div> text/html 2017-10-10T11:14:44+01:00 khabartaft.mihanblog.com مجتبی فلاح ضرورت توجه به حوزه بوم گردی - تفت http://khabartaft.mihanblog.com/post/1647 <font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی کشور</font><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">دربازدید از چند طرح گردشگری و بوم گردی شهرستان تفت مسائل و مشکلات</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">این واحدها را بررسی و برنظارت برایجاد طرح های بوم گردی دراستان تاکید کرد</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">درشهرستان تفت بوم گردی هایی درآن فعالیت می کنند که با استقبال بسیاری مواجه&nbsp;</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">شده است و زمینه سازپتانسیل درحوزه گردشگری استان به شهرتفت اختصاص دارد</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">&nbsp;&nbsp;</font><img class="pic" alt="1.JPG" src="http://s6.uplod.ir/i/00900/75h7rbz61cqw.jpg" galleryimg="no"></div> text/html 2017-10-09T11:14:44+01:00 khabartaft.mihanblog.com مجتبی فلاح برخورد خودرو سواری با هفت خودروی پراید - تفت http://khabartaft.mihanblog.com/post/1646 <font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">برخورد خودرو سواری با هفت خودروی پراید مقابل دانشکده&nbsp;</font><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">فنی شهید مطهری تفت میرجلیلی کارشناس پلیس راهورتفت</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">علت این حادثه را عدم توجه راننده به جلو اعلام کرد ....</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">&nbsp;&nbsp;</font><img class="pic" alt="SAM_1074.JPG" src="http://s6.uplod.ir/i/00899/pdtrlp84aukt.jpg" galleryimg="no"></div>